Arkkitehtuurin myynnin vaihtoehtoinen tulevaisuus

Konsepti asuntosuunnittelun myynnistä alustataloudessa

Tampereen yliopisto, Diplomityö, Rakennetun ympäristön tiedekunta, Huhtikuu 2021
Eetu Lehmusvaara

Suomessa asuinrakentaminen on tasoltaan vaatimatonta. Se on turvallista ja terveellistä, mutta asumisen ratkaisuiltaan ja arkkitehtoniselta tasoltaan tasalaatuista ja ennalta arvattavaa.

Kiinnostavia, innovatiivisia ja arvokkaita kohteita syntyy vain harvojen suunnittelutoimistojen ja rakentajien yhteistyössä. Arkkitehtien mahdollisuudet vaikuttaa suomalaisen asuinrakentamisen tasoon ovat yleisesti pienet.

Ongelmat ovat rakenteissa. Vaikka arkkitehdit ovat rakennushankkeissa pääsuunnittelijoita ja vaikuttavat rakentamiseen lainsäädännöllisesti, ohjaavat rakentamista todellisuudessa muut voimat.

Ongelma on monisyinen. Tilanne on seurausta 1900-luvun aikana kehittyneestä rakentamisen kulttuurista, asuntomarkkinoiden luonteesta, rakentamisen kasvavasta markkinaehtoistumisesta ja vallitsevista käytänteistä ja lainsäädännöstä. Tilannetta monimutkaistaa entisestään rakennusteollisuuden kannattavuusongelmat.

Arkkitehtien kannalta vaikea tosiasia onkin, että rakentamisen taso on tällä hetkellä rakennusliikkeiden käsissä. Grynderit vastaavat merkittävästä osasta kerrostalorakentamista ja valmistaloyritykset valmistavat yli 70 prosenttia uusista pientaloista. Kansallisella lainsäädännöllä ja kaupunkien kaavoituksella voidaan asettaa rakentamiselle minimitavoitteet, mutta ne eivät kannusta rakennusliikkeitä kilpailemaan laadulla.

Rakennusliikkeet hallitsevat toimialaa tuntemalla markkinat, luomalla kysyntää ja tarjoamalla asumisen ratkaisuja. Arkkitehdit vaikuttavat markkinoilla vain rakennusliikkeiden takana. Tilanne on vaikea, koska arkkitehdeille jätetty liikkumavara on pieni.

Rakennusliikkeiden toimintaa määrittelee pitkälti taloudelliset tavoitteet. Niin kauan kuin laadukkaan suunnittelun vaikutusta rakentamisen katteisiin ei voida todentaa, on suunnittelu rakennusliikkeiden liiketoiminnan kannalta toissijaista. Rakennusliikkeet ohjaavat rakentamista kohden teknistaloudellisesti tuottavimpia ratkaisuja, koska se on heille kannattavampaa kuin suunnitteluun panostaminen.

Vaikeudet näkyvät myös yksittäisen arkkitehdin arjessa. Suunnittelutehtävät kilpailutetaan hyvin hintapainotteisesti, jolloin korvaukset hyvästäkin suunnittelusta ovat matalat. Pientalopuolella valmistalojen luoma hintakilpailu painaa vuorostaan pientalojen suunnittelukorvauksia olemattomiin.

Arkkitehtuurin myynnin vaihtoehtoinen tulevaisuus on keskustelunavaus suomalaisesta asuntotuotannosta ja arkkitehtien liiketoiminnasta. Diplomityössä etsitään ratkaisuja asuntorakentamisen haasteisiin kehittämällä kannattavampaa liiketoimintaa.

Keskeiseksi kysymykseksi nousee, miten markkinoita voitaisiin ohjata kohden parempaa arkkitehtuuria. Vastaus etsitään paremmasta arvonluonnista.

Sisällysluettelo

1.
Esipuhe
2
Arvo ja liiketoiminta
2.1
Mitä on arvo?
2.2
Mitä on liiketoiminta?
2.3
Miksi liiketoimintaa pitää kehittää?
3
Rakennustalous
3.1
Asuntomarkkinoiden ominaispiirteet
3.2
Mikä määrittää rakennusten arvoa?
3.3
Rakennusliikkeiden liiketoiminta
3.4
Rakennusalan ominaispiirteet
4
Miksi arkkitehtien liiketoiminnan on muututtava?
4.1
Arkkitehdit ovat osa rakennusliikkeiden liiketoimintaa
4.2
Arkkitehtiä ei käytetä arvonluontiin
4.4
Toimintaympäristö on muuttunut
5
Muuttuva arvonluonti
5.1
Muuttuva arvonluonti
5.2
Aineeton arvo
5.3
Kulutuskäyttäytymisen muutos
6
Alustatalouskonseptin periaatteet
6.1
Tuotteistaminen
6.2
Verkottunut liiketoiminta
7
Alustatalouskonsepti
7.1
Alustatalous
7.2
Tuotteistaminen
7.3
Skaalattavuus
7.4
Investoinnit
7.5
Miten myytävät suunnitelmat valitaan?
7.6
Alustatalouskonseptin neljä ominaisuutta
7.7
Markkinointi
7.1.1
Markkinointistrategia
7.1.2
Hinnoittelu
7.1.2
Mainonta
8
Suunnittelun ja rakentamisen prosessi
8.1
Suunnittelu
8.2
Myynti
8.3
Rakentaminen
9
Arkkitehti ja alustayritys
9.1
Arkkitehti
9.2
Alustayrityksen rooli
9.3
Arkkitehtuurin tuotteistaminen
9.4
Lopuksi
10
Lähdeluettelo

Esipuhe

1
Selroos 2021
2
Pirinen 2014
Lukuaika: 120min
Diplomityössä etsitään ratkaisuja asuntorakentamisen haasteisiin kehittämällä kannattavampaa liiketoimintaa.
Ensimmäisessä osassa tutustutaan työn kannalta keskeisiin ilmiöihin kuten arvon käsitykseen ja liiketoimintaan, ja puhutaan asuntomarkkinoiden luonteesta ja rakennusliikkeiden liiketoiminnasta. Ensimmäinen osa tarjoaa työkaluja arvioida arkkitehtien liiketoimintaa ja rakennusalan haasteita. Nykytilanteen analysointi on lähtökohta uuden liiketoiminnan suunnittelulle.

Toisessa osassa kysytään, miksi tarvitsemme muutosta. Kysymystä katsotaan arkkitehtien aseman, rakennusliikkeiden arvokäsityksen ja alaa kohtaavien kansainvälisten vaikeuksien kautta. Osiossa käsitellään myös muuttuvaa arvonluontia ja kulutuskäyttäytymistä. Tarkoituksena on pohtia arkkitehtuurin kaupallista potentiaalia.

Julkaisun kolmannessa osassa esitellään uusi liiketoimintaidea. Konseptia kutsutaan alustatalouskonseptiksi. Konseptilla etsitään edellytyksiä paremmalle suunnittelulle, joka nostaisi suomalaisen asuinrakentamisen tasoa. Se perustuu suunnittelun vahvaan tuotteistamiseen ja alustatalouden mahdollistamaan rakennussuunnittelun tehokkaaseen jakeluun. Keskeistä on luoda ympäristö suunnittelun arvon myymiselle ja todellisten asiakkaiden eli käyttäjien kohtaamiselle.

Organisoitumalla uudella tapaa ja vaikuttamalla aktiivisesti markkinoihin voidaan vaikuttaa niin asuntomarkkinoiden kehitykseen, kuin arkkitehtien liiketoiminnan kannattavuuteen. Alustatalouskonseptissa arkkitehdit valjastetaan vastaamaan kuluttajien tarpeisiin ja kuluttajat sidotaan voimavaraksi markkinoiden muutokseen. Arkkitehtien täytyy luoda kysyntää ja herättää mielenkiintoa kuluttajissa. Samalla konsepti muuttaa suunnittelun ja rakentamisen prosessia ja luo uusia tapoja harjoittaa arkkitehdin työtä.

Työn näkökulma rakentamisen laatuun on arkkitehtoninen. Suomessa nykyaikainen asuinrakentaminen on turvallista, terveellistä ja toimivaa. Ongelmia on kuitenkin muun muassa asuinrakentamisen kaupunkikuvallisuudessa, suunnitteluratkaisujen tilallisuudessa, materiaalisuudessa ja yleisessä arvokkuudessa. Onnistuessaan arkkitehtuurilla on kyky ikuistaa ja elävöittää ihmisten arkea ja kulttuuria. Se on enemmän kuin osatekijöidensä – rakennusosien ja ominaisuuksien – summa. Onnistuessaan arkkitehtuuri luo uusia merkityksiä.

Sama ajattelu jatkuu arkkitehtien työpanoksen arvottamiseen. Arkkitehtitoimisto voi menestyä taloudellisesti tai laadullisesti. Laadullisella menestyksellä tarkoitettaan visionääristä ja kunnianhimoista suhtautumista suunnitteluun. Asuntosuunnittelussa toimistot menestyvät harmillisen harvoin molemmissa. Hyvä taloudellinen tilanne, riittävät katteet, ja yrityksenä kasvaminen tarkoittaa monesti rakennusliikeystävällisten kohteiden suunnittelua. Suosio rakennusliikkeiden keskuudessa asettaa toimiston usein perustellusti ammattikunnan sisällä kyseenalaiseen valoon.

Vaihtoehtoja asuntosuunnittelun kehittämiselle on muitakin. Rakentamisen laatua voi kehittää erilaisten laadullisten kilpailujärjestelmien, lainsäädännön ja kaavoituksen tai vaikutusviestinnän kautta. Toimiva ratkaisu olisi myös arkkitehtien työn vahvempi auktorisointi rakentamisen säätelyn sijaan 1. Useaa näistä vaihtoehdoista on kuitenkin sovellettu jo pitkään, tai niitä ei olla päästy toteuttamaan täysimääräisesti, jolloin ne eivät ole saaneet aikaan muutosta rakentamisen kulttuurissa. Aalto-yliopiston yliopistolehtori Antti Pirinen kirjoittaa: ”Kaavoitus ja rakennussäädökset takaavat periaatteessa asuinympäristön kaikille sopivan laadun, mutta myös vaikeuttavat tarjonnan erilaistamista.” 2 Siksi työn näkökulma on yksin liiketoiminnassa, joka kaipaa rohkeita avauksia.

Vaikka työssä suhtaudutaan paikoittain kriittisesti rakennusteollisuuteen, on selvää, että arkkitehti ei pärjää yksin. Asiakkaalle rakennuksen arvo syntyy vasta rakennuksen valmistuttua. Siksi arkkitehtien ja rakennusteollisuuden yhteistyö on tärkeää. Työn tarkoitus on herätellä arkkitehtejä miettimään merkitystään rakennusteollisuudessa.

Ajatus alustatalouskonseptista on syntynyt perehtyessäni arkkitehtuurin opintojen ohessa liiketalouteen, erityisesti markkinointiin ja liiketoiminnan innovointiin. Työn valmistelun yhteydessä tutustuin tuotteistamiseen ja rakennusteollisuuteen. Alustatalouskonsepti jakautuu kerrostalo- ja pientalosuunnitteluun. Työssä alustatalouskonseptia sovelletaan kuitenkin vain pientaloihin, sen yksinkertaisempien lähtökohtien takia. Yksityiskohtainen esittely on tarpeen, jotta konseptin arviointi olisi mahdollista.

Diplomityö syntyi neljän kuukauden aikana kevätlukukaudella 2021.  Työ on julkaistu ensisijaisesti osoitteessa arkkitehtialustataloudessa.com ja sen ote on esseistinen. Verkkosivut mahdollistavat konseptin kehittämisen tulevaisuudessa ja sivuille on rakennettu keskustelualusta ideasta syntyvälle keskustelulle.

Ajatteluani ovat kehittäneet ja haastaneet lukuisat asiantuntijat työprosessin aikana: Suomen arkkitehtiliiton erityisasiantuntija arkkitehti Pia Selroos, arkkitehtitoimistojen liiton puheenjohtaja Kalle Euro, Tampereen yliopiston tuntiopettajat ja arkkitehdit Teemu Hivilammi sekä Eric Rawlins, Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja, tohtori Jussi Savolainen ja tilasuunnitteluun ja palvelumuotoiluun erikoistunut Aalto-yliopiston yliopistolehtori, tohtori Antti Pirinen. Työn ohjasivat Tampereen Yliopiston arkkitehtuurin yksikön rakennusopin professori Markku Karjalainen ja tuotantotalouden professori Leena Aarikka-Stenroos. Siitä kiitos kuuluu jokaiselle.