Arkkitehti ja alustayritys

1
Digiole Oy 2021
Arkkitehti
Konseptissa ei ole vielä otettu kantaa alustalla myytävien suunnitelmien hintoihin, ja sitä kautta työn kannattavuuteen. Todellisuuteen pohjaavien arvioiden antaminen vaatisi parempaa tutustumista nykyiseen markkinatilanteeseen ja rakennussuunnittelun palkkioihin. Seuraavaksi esitellään kuitenkin joitain arvioita, joiden pohjalta konseptin kannattavuutta arkkitehdeille voi arvioida.

Hyvä lähtökohta alustayrityksen ja suunnittelijan väliselle sopimukselle olisi myyntivoiton puolittaminen. Suunnittelija saisi siis puolet suunnitelman myyntihinnasta. Vaikka alustayrityksen osuus voi kuulostaa suurelta, olisi se kohtuullinen huomioiden alustayrityksen panoksen kutakin suunnitelmaa kohden. Alustayritys tietomallintaisi, visualisoisi ja tuottaisi markkinointi- ja esittelysisällöt kustakin suunnitelmasta sen lisäksi, että ylläpitää alustaa ja markkinoi tuotteita.

Suunnitelmien myyntihinnat voisivat alkaa noin 12 000 eurosta. Arvonlisäverojen jälkeen suunnittelija ja alustayritys tienaisivat noin 5000 euroa jokaisesta myydystä suunnitelmasta. Jos arkkitehdin suunnitteleman pientalon keskimääräiseksi, mutta varsin matalatuottoiseksi korvaukseksi, arvioisi 10 000 euroa, päästäisiin samaan tulotasoon, jos suunnitelma myytäisiin kahdesti. Jos tarkastellaan suunnitteluun kuluvaa työaikaa, yhden suunnitelman tekemiseen voi arvioida kuluvan keskimäärin kolmesta neljään kuukautta, jolloin kiitettävään tulotasoon pääsisi kolmella myynnillä.

Suunnittelun kannattavuus kasvaisi kuitenkin merkittävästi neljännestä myydystä suunnitelmasta eteenpäin. Jos suunnitelmaa myytäisiin esimerkiksi kymmenen kertaa, kertyisi suunnitelmasta passiivista tuloa henkilöauton hinnan verran. Suunnitelmien myynnin aikajänne olisi kuitenkin todennäköisesti melko pitkä.

Tunnettujen suunnittelijoiden suunnitelmia voisi myydä kaksinkertaisella hinnalla. Hintaa voisi todennäköisesti vielä nostaa tilanteessa, jossa suunnittelija ei muuten tekisi toimeksiantoja yksityisasikkaille. Jos maailmankuulujen suunnittelijoiden pientaloja myytäisiin rajoitettuja eriä, voitaisiin hintoja nostaa lähes sataan tuhanteen euroon. Jos suunnitelmien jälleenmyynnille ja keräilylle onnistuttaisiin luomaan markkinat, voisivat harvinaisten suunnitelmien välityshinnat liikkua teoriassa lähellä miljoonaa euroa. Tällöin toiminnan pitäisi olla kansainvälisesti tunnettua ja kauppaa käytäisiin poikkeuksellisen paljon. Vaikka muutamien suunnittelijoiden ja varakkaiden asiakkaiden välillä tapahtuva kaupankäynti ei parantaisi suunnittelun tasoa yleisesti, voisi se muuttaa kuluttajien suhtautumista suunnittelun ostamiseen.

Alustayritykselle voittoa myynnistä kertyisi varmaan vasta neljännen myynnin jälkeen. Ottaen huomioon kohteiden myymiseen ja suunnittelijan tukipalveluihin menevät kulut, ottaisi alusyritys aina riskin valitessaan suunnitelman alustalle. Todennäköistä olisi, että alustayrityksen tulot muodostuisivat pitkään vain muutamista kuluttajien kestosuosikeista, ja tarjontaa pidettäisiin laajana tulevaisuuden myyntiä ajatellen. Monipuolinen tarjonta kuuluu alustan brändistrategiaan, ja tukee suunnitelmien myyntiä pitkällä aikavälillä. Alustayrityksen toiminta olisi siis pitkään tappiollista ja liiketoimintaa kasvatettaisiin pääomia keräämällä.

Arkkitehdin ammatin näkökulmasta alustatalouskonsepti mahdollistaisi uuden, parhaassa tapauksessa hyvin kannattavan liiketoiminnan muodon. Passiiviseen tuloon perustuva liiketoiminta on pitkällä aikajänteellä  kiinnostava ansantalogiikka. Toimiessaan se vapauttaa resursseja merkittävämpään ja kannattavampaan työhön. Aikaa ei tarvitse käyttää itseään toistavien työtehtävien tekemiseen.

Alustan kautta olisi joustavaa ja helppoa toimia yrittäjänä. Yrittäjyys olisi houkuttelevaa etenkin työuransa alussa oleville arkkitehdeille, joilla ei ole vielä verkostoja tai asiakkaita. Alustasta hyötyjiä olisivat myös lähempänä työuran loppua olevat arkkitehdit, jotka ovat saattaneet yksinkertaisesti jäädä suunnittelun ja markkinoiden digitalisoitumisen jalkoihin.

Vaikka toiminnalla olisi onnistuessaan vaikutus koko alan arvostukseen ja katteisiin, on alustataloudessa tehtävällä työllä monesti kääntöpuolensa. Yhteiskunnallisena ilmiönä se pakottaa yhä useamman toimimaan yrittäjänä ja pirstaloi samalla työuria. Toisaalta myös arkkitehtitoimistot voisivat tuottaa alustalle suunnitelmia, jolloin toimialan rakenne ei muuttuisi merkittävästi.

Alustayrityksen rooli
Jos alustayritykseen suhtautuu suunnittelutoimistona, se voi näyttäytyä uhkana perinteiselle arkkitehtien liiketoiminnalle. Alustayrityksen tavoite olisi kuitenkin haalia paras osaaminen ja parhaat resurssit osaksi omaa liiketoimintaansa. Voisikin ajatella, että jos yksi arkkitehtitoimisto saisi palkattua kaikki alan taitavimmat suunnittelijat, tulisi toimistosta todennäköisesti alan johtava toimija. Alustalla arkkitehdit kuitenkin harjoittaisivat omaa liiketoimintaansa, eivätkä olisi alustayrityksellä töissä. Suunnittelijat voisivat suunnitella alustalle osa-aikaisesti ja käyttää muun ajan toimistotyöhön.

Yksi alustayrityksen kilpailuvalteista on, että sen liiketoiminta on todennäköisesti kannattavampaa kuin perinteisten toimistojen. Yksi syy alustatalousliiketoimintamallien korkeaan tuottavuuteen on, että ne tuottavat verkostovaikutuksen avulla kasvavaa arvoa suhteellisesti laskevalla kulurakenteella.1

Joka tapauksessa suhtautuminen alustayrityksen toimintaan kannattaisi pitää mahdollistavana: Alustayrityksen kautta arkkitehdit pääsevät osallisiksi markkinoihin, joita arkkitehtitoimistot eivät tällä hetkellä tavoita.
Kun suunnittelutyö järjestetään alustatalousmallin kautta, luodaan hyvät edellytykset alan osaamisen tuomiseen markkinoille ja saavutetaan korkeampi kannattavuus työskentelyn ja myymisen tehostuessa.

Alustayritys kantaisi kuitenkin vastuuta alan kehityksestä ja esimerkiksi palkkatasoista, eli sen toiminnan olisi oltava läpinäkyvää ja luotettavaa. Perinteisesti, alustayritysten huono puoli on, että ne pyrkivät luontaisesti kohden monopoleja. Monopoli on tilanne, jossa yksi yritys voi sanella koko alan toimintaehdot kansallisesti tai jopa kansainvälisesti. Vaikka alustayrityksen näkökulmasta arkkitehti olisi vapaa irtautumaan toiminnasta, voi arkkitehti olla alustasta taloudellisesti riippuvainen, jolloin irtautuminen ei ole helppoa.

Liiketoiminnan näkökulmasta arkkitehdit ovat alustayrityksen asiakkaita, ja alustayrityksen edun mukaista on, että palvelu nauttii ammattikunnan vahvaa luottamusta.
2
Arkkitehtikapina on Intbau Finland ry:n ylläpitämä ryhmä, joka ajaa historiallista rakentamista Suomessa.
3
Archinfo 2019
4
Wikipedia, 2020
Alustatalouskonsepti
Alustayrityksen toiminnan eettisyys voisi herättää keskustelua arkkitehtuurin kannalta. On jossain määrin ratkaisematta, mitä suunnittelun tuotteistaminen tarkoittaisi arkkitehtuurille? Voiko arkkitehtuuria kulttuurisena ilmiönä edes tuotteistaa ilman, että sen luonne kärsii. Hyvään arkkitehtuuriin kuuluu myös saumaton harmonia niin ympäristöön kun kulttuuriin kanssa. Ympäristö- ja kulttuurisidonnaisuuden puute on ollut modernin arkkitehtuurin suurin ongelma. Arkkitehtuurikapinan2 tapaisten liikkeiden halu shoppailla arkkitehtuurin ilmiöitä, irrottaa ne kontekstistaan ja käyttää vapaasti uudelleen herättää epäilyksen tuotteistamisen eettisyydestä.  Kaupallisuutta ja taiteellisuutta ei silti kannata pitää toisiaan poissulkevina tekijöinä. Vapaassa markkinataloudessa jää toisaalta kuitenkin aina asiakkaan harteille se, mikä on toimivaa ja aitoa.

Arkkitehtuuria on kuitenkin tuotteistettu jollain tasolla ennenkin. Toisen maailmansodan aikana, kun 420 000 Karjalan evakkoa tarvitsi kiireellisesti uuden kodin, 21 puuteollisuusyritystä perusti Puutalo Oy:n koordinoimaan tyyppitalojen suunnittelua ja valmistusta3. Puutalo Oy toimi 1980-luvulle asti. Vaikka toimintaa suunniteltiin alun pitäen Suomen tarpeisiin, tuotti Puutalo Oy yli 300 000 puuelementtitaloa yli 50 maahan ympäri maailman3 . Pientalojen ohessa Puutalo Oy valmisti myös rivitaloja, kouluja, terveydenhoitotiloja ja tehdasrakennuksia4.

Vaikka Puutalo Oy:n tuotteet muistuttivat nykyaikaisia valmistaloja, niiden menestys pohjautui innovaatioon helposti koottavasta kodista ja laadukkaasta arkkitehtisuunnittelusta. Ansioituneiden arkkitehtien suunnittelemien tyyppitalojen tilalliset ratkaisut ja arkea helpottavat innovaatiot kohottivat asukkaiden elintasoa.3
Puutalo Oy:n esite perustamisvuodelta 1940. kuva: ELKA

Lopuksi

Idea alustatalouskonseptista syntyi arkkitehtuurin maisterivaiheen opintojen aikana. Arkkitehdin työhön ja asuntorakentamiseen syventyminen osoitti rakennusalan ongelmallisuuden, mikä sai pohtimaan vaihtoehtoisia malleja nykyiselle arkkitehtiliiketoiminnalle. Tutustuminen liiketoiminnan innovointiin tarjosi työkalut soveltaa alustatalousajattelua arkkitehtuurin myymiseen, mikä vaikutti mielenkiintoiselta konseptilta.

Ajatus pelkästä poikkeavasta myyntitavasta laajeni pian arkkitehtien liiketoiminnallisten edellytysten pohtimiseen. Diplomityötä suunnitellessani perehdyin tuotteistamiseen, mikä herätti tarkastelemaan koko arkkitehtien ammattikuntaan juurtuneita liiketoimintatapoja. Lyhytkin perehtyminen rakennusliikkeisiin ja asuntomarkkinoihin auttoi analysoimaan alustatalouskonseptia koko rakennustalouden puitteissa. Diplomityöni päätavoitteeksi nousi pyrkimys kyseenalaistaa nykytilanne, jossa arkkitehtien työtä tunnutaan arvostavan, mutta tekoja arkkitehtuurin puolesta asuntorakentamisessa tehdään hyvin vähän.

Työssä esiteltyyn alustatalouskonseptiin liittyy vielä toistaiseksi ratkaisemattomia ongelmia. Esimerkiksi suunnitelmien rakennettavuuden ja rakennusteknisten yksityiskohtien varmistaminen ennakkoon voi osoittautua vaikeaksi. Lisäksi, suunnitelmien toteutuksen lopullinen hinta voi olla haastavaa arvioida. Taloudellisesti varteenotettavien vaihtoehtojen tarjoaminen valmistalojen rinnalle ei ole yksinkertainen tehtävä. Valmistaloyritysten vahvuus on mahdollisuus hallita koko rakentamisen ketjua, jolloin suunnittelua voidaan tehdä kustannustietoisemmin. Alustatalouskonseptissa ei oteta myöskään laajasti kantaa suunnitelmien varioimiseen eri kokoisille talouksille. Käytännöllisyyden vuoksi olisi kuitenkin mietittävä, miten suunnitelmista tarjottaisiin joustavasti erikokoisia versioita. Ratkaisuja voi etsiä esimerkiksi modulaarisesta rakentamisesta.

Konseptin onnistumisen kannalta keskeistä olisi myös, kasvattaisiko se pientalosuunnittelun kysyntää? Jos konseptia soveltaa vain pientaloihin, näyttävät markkinat jo valmiiksi laskevilta, koska yhä useampi kuluttaja haluaa tai joutuu asua kaupungeissa. Erityisen paljon avoimia kysymyksiä jääkin kerrostalosuunnitteluun, vaikka siihen ei koitettukaan löytää työssä vastauksia. On myöskin hankalaa arvoida, ostaisivatko ihmiset pelkkiä suunnitelmia. Se selviäisi todennäköisesti vain kokeilemalla.

Alustatalouskonsepti on kuitenkin vain yksi idea uudenlaisesta liiketoiminnasta, ja haastamalla ajatteluaan vaihtoehtoja löytyy varmasti myös muita. Kaikki vaihtoehdot tuskin vaatisivat yhtä isoja periaatteellisia muutoksia. Alustatalousajattelua olisi kiinnostavaa soveltaa myös muille suunnittelun osa-alueille. Alustoja voisi käyttää muun muassa myymään osaamista arkkitehtien ammattikunnan sisällä.

Koska arkkitehdit toimivat osana rakennustaloutta, täytyy suunnittelutoimintaa tarkastella aina kaupallisten realiteettien puitteissa, vaikka päämäärät olisivat humaanit. Tutustuminen arvonluontiin avaa tähän mahdollisuudet. Arvonluonnin pohtiminen haastaa niin rakennusteollisuutta kuin arkkitehtuurin suunnittelijaakin. Rakentaminen on valmiiksi kallista, joten pelivaraa nostaa hintoja ei juuri ole. Keskeistä onkin miettiä, kuinka toimimalla viisaammin ja keskittymällä asuntorakentamisen merkityksellisimpiin ominaisuuksiin, voidaan vähemmillä resursseilla luoda jotain nykyistä arvokkaampaa.

Vaihtoehtoja on olemassa, niitä täytyy vain uskaltaa ideoida ja kokeilla.

Lähteet

Ahonen, A., Ali-Yrkkö, J., Avela, A., Junnonen, JM., Kulvik M., Kuusi, T., Mäkäräinen, K., Puhto, J., 2020. Rakennusalan kilpailukyky jarakentamisen laatu Suomessa. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia
Akerlof D. 1970. The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the MarketMechanism. Quarterly Journal of Economics
Archinfo 2019. Suomen näyttely Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa 2020 kertoo unohdetun tarinan tehdasvalmisteisten puutalojen maailmanvalloituksesta. (Saatavissa 17.4.2021): https://archinfo.fi/2019/12/suomen-nayttely-venetsian-arkkitehtuuribiennaalissa-2020-kertoo-unohdetun-tarinan-tehdasvalmisteisten-puutalojen-maailmanvalloituksesta/
Carenholm, S 2006. Arkkitehtitoimisto bisneksenä. Helsinki: Rakennustieto OY
Curry, D. 2021. Airbnb Revenue and Usage Statistics (Saatavissa 17.4.2021): https://www.businessofapps.com/data/airbnb-statistics/
Digiole Oy. Alustatalous. (Saatavissa 17.4.2021): https://www.alustatalous.fi/alustatalous.html
Geitel E. 2018. Tulevaisuuden arkkitehti. (Saatavissa 17.4.2021): https://www.safa.fi/blogi/tulevaisuuden-arkkitehti/
Haque, U. 2011. The New Capitalist Manifesto: Building a Disruptively Better Business. Boston: Harvard Business Press
Jaakkola, E., Orava. M., Varjonen V. 2009. Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Helsinki: Tekes. (Saatavissa 17.4.2021): https://www.keuke.fi/client/keuke2017/userfiles/palvelujen-tuotteistamisesta-kilpailuetua.pdf
Korkman, O. 2017. Ihmisen ja tavaran välinen suhde muuttuu. (Saatavissa 17.4.2021): https://media.sitra.fi/2017/05/08211049/Changing-Relationship-Between-People-and-Goods_suomenkielinen-tiivistelm%C3%A4.pdf
Korkman, O. & Greene S. 2017. The changing relationship between people and goods. Helsinki: Sitra
Laakso, S. & Loikkanen, H. 2004. Kaupunkitalous: Johdatus kaupungistumiseen, kaupunkien maankäyttöön sekä yritysten ja kotitalouksien sijoittumiseen
Pekuri, A. 2012. Liiketoimintamallien hyödyntäminen rakennushankkeiden ja -liiketoiminnan suunnittelussa. (Saatavissa 17.4.2021): https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK120304.pdf
Pirinen, A. 2014. Asukas ja arvo. (Saatavissa 17.4.2021): https://docplayer.fi/31645527-Asukas-ja-arvo-asuntotuotannon-arvojannite-antti-pirinen-taiteen-tohtori-tutkijatohtori-aalto-yliopisto.html
Projektiuutiset. 2021. Tamperelainen yritys kehitti sovelluksen rakennustyömaiden etävalvontaan. (Saatavissa 17.4.2021): https://www.projektiuutiset.fi/tamperelainen-yritys-kehitti-sovelluksen-rakennustyomaiden-etavalvontaan
Rakennuslehti. 2019. Uusissa asunnoissa huimat katteet Helsingissä: rakentajien voitot jopa useita tuhansia euroja neliöltä. (Saatavissa 17.4.2021): https://www.rakennuslehti.fi/2019/04/uusissa-asunnoissa-huimat-katteet-helsingissa-rakentajien-voitot-jopa-useita-tuhansia-euroja-neliolta/
RAKLI. 2015. Selvitys kaavamääräysten kustannusvaikutuksista. Helsinki: Rakli
Schender, J. 2019. The Platform Economy (Saatavissa 17.4.2021): https://innovator.news/the-platform-economy-3c09439b56
Stenroos, Pia. Haastattelu 15.3.2021
STT. 2019. Suomalaiset haluavat omakotitalonsa yhä valmiimpina – avaimet vain käteen ja muuttamaan (Saatavissa 17.4.2021): https://yle.fi/uutiset/3-10579625
Tarjanne, P. 2015. Aineeton arvo: Talouden uusi menestystekijä. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö
Tarjanne, P. ja Englund, L. 2018. Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö
TIkka, V. ja Gävert, N. 2014. Arvonluonnin uusi aalto. Näin rakennetaan tämän vuosisadan arvokkaimmat yritykset. Helsinki: Tekes
Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. 3. painos. Helsinki: Talentum.
Vargo, S., Lusch, R. 2004. Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing,
Vargo, S. & Lusch, R. 2008. Service-dominant logic: Continuing the evolution. Journal of the Academy of Marketing Science
Wikipedia. Netflix. (Saatavissa 17.4.2021): https://fi.wikipedia.org/wiki/Netflix
Wikipedia. Puutalo. (Saatavissa 17.4.2021): https://fi.wikipedia.org/wiki/Puutalo_(yritys)#cite_note-hs50-1